Servicevilkår

Denne tekst er blevet maskinoversat fra Dansk til Engelsk, og er derfor udelukkende vejledende - den altid gældende version af politikken findes derfor ved at læse den engelske version.

1. GENERELLE VILKÅR

Ved at bruge denne platform, betale årsgebyret eller på anden måde benytte de medfølgende tjenester, accepterer kunden at være bundet af disse brugsbetingelser for de medfølgende tjenester (herefter "Vilkår"). Derudover vil enhver handling fra kunden, der specificerer ønsket om at købe de medfølgende tjenester efter at have modtaget disse Vilkår, såsom at sende en købsordre, blive betragtet som aktivt samtykke til disse Vilkår.

2. FAKTURERING

a) Faktureringsoplysninger. Alle faktureringsoplysninger er specificeret i den underskrevne kontrakt.

b) Manglende betaling. Hvis en faktura overskrider forfaldsdatoen, vil Pleaz underrette kunden via telefon eller e-mail. Efter at Pleaz har givet meddelelse, har kunden fem arbejdsdage til at betale den forfaldne faktura. Hvis kunden ikke foretager betalingen inden for meddelelsesperiodens udløb, vil gebyrerne være underlagt en forsinkelsesbøde på 5% af det udestående beløb for hver måned eller et mindre beløb, der måtte være det maksimale tilladte beløb pr. måned i henhold til gældende lov. Pleaz forbeholder sig retten til at suspendere leveringen af de inkluderede tjenester, indtil betalingen er modtaget.

3. BRUG AF DE INKLUDEREDE TJENESTER

a) Ejerskab. Pleaz ejer og vil forblive den eneste ejer af alle immaterielle rettigheder til de inkluderede tjenester, der er skabt før eller under udførelsen af denne aftale mellem parterne. Dette ejerskabsret omfatter opfindelser, patenter, brugsmodelrettigheder, ophavsrettigheder, designrettigheder, maskeringsværker, varemærkerettigheder eller knowhow, uanset om de er registreret eller ej.

b) Ret til brug. Pleaz giver kunden ret til at bruge de inkluderede tjenester på en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-permanent og ikke-overførbar basis. Kunden har ingen ret til at beholde eller bruge de inkluderede tjenester efter afslutningen af den indledende periode eller en forlængelsesperiode (hvis relevant). Kunden kan kun oprette det antal brugere, der er beskrevet i aftalen. Kunden vil kun have adgang til de inkluderede tjenester for det specifikt aftalte website-domæne med Pleaz. Denne ret omfatter opdateringer og nye udgivelser af de inkluderede tjenester, men ikke nye moduler/tjenester/produkter, der tilføjes til de inkluderede tjenester, medmindre det specifikt er nævnt i denne aftale.

c) Begrænsninger i brug. Kundens brug af de inkluderede tjenester på sådanne website(s) er underlagt begrænsningerne som angivet i afsnit 1. Hvis kunden overskrider begrænsningerne, vil Pleaz underrette kunden om sådan overskridelse og drøfte passende opgraderinger af kundens abonnement.

Medmindre kunden og Pleaz udtrykkeligt aftaler andet skriftligt, må de inkluderede tjenester kun køres på offentlige hjemmesider og kundeintranetter (hvis der specifikt og separat er aftalt), der ikke indeholder særlige kategorier af følsomme data som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 artikel 9. Kunden har ikke ret til at udleje, leje, overdrage, overføre, underlicensere, vise eller på anden måde distribuere eller gøre de inkluderede tjenester tilgængelige for tredjepart, medmindre det specifikt er angivet i denne aftale. De inkluderede tjenester må ikke (a) bruges til udførelse af tjenester for eller på vegne af tredjepart eller som en servicebureau; (b) ændres, integreres i eller kombineres med anden software eller oprettes som et afledt værk af en del af de inkluderede tjenester; eller (c) bruges til nogen ulovlig formål. Kunden må ikke ændre, afmontere, dekompilere eller på anden måde reverse engineer de inkluderede tjenester eller tillade, at tredjepart gør dette, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til loven.

4. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

a) Pleaz kan på ingen måde og under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader, hændelser eller lignende, der er forbundet med brugen af platformen.

b) Inden du begynder at træne, bør du konsultere din læge eller få professionel rådgivning for at forebygge skader og beskytte dit helbred.

c) Hvis du begynder at føle dig svimmel eller oplever ubehag af en eller anden art under en guidet træning, bør du stoppe med det samme.

d) De forslag og tips, der findes på denne hjemmeside, er beregnet som generel vejledning, der kan anvendes i en bred vifte af situationer. Det skal dog forstås, at disse måske ikke er anvendelige i alle tilfælde. Derfor bør de ikke betragtes som bindende anvisninger og kan ikke erstatte vurderinger og anbefalinger fra sundhedsprofessionelle.

e) Der skal udvises forsigtighed ved brug af de givne tips, hvis der er specifikke sundhedsmæssige hensyn. Vi anbefaler, at du kontakter en kvalificeret sundhedsprofessionel/læge ved eventuelle spørgsmål vedrørende din personlige sundhedssituation.

f) Brugen af ​​enhver information, der gives på dette websted, er udelukkende på eget ansvar. Du skal forstå, at når du deltager i enhver form for motion, er der mulighed for fysisk skade. Hvis du bruger denne platform til at følge en bestemt øvelse, accepterer du, at du gør det på eget ansvar, at du frivilligt deltager i disse aktiviteter, påtager dig al risiko for skade på dig selv og accepterer at frigive og fritage Pleaz og enhver virksomhed, du er tilknyttet eller ansat af, fra enhver form for krav eller søgsmål, kendte eller ukendte, der opstår i forbindelse med brugen af denne platform.

g) Som sådan skal hver part ikke være ansvarlig over for den anden part for eventuelle indirekte, særlige, tilfældige, straffende skader forårsaget af kundens brug af de inkluderede tjenester, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af forretning eller andre tab, der opstår i forbindelse med denne aftale, selvom det er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader. Desuden skal en parts samlede ansvar under ingen omstændigheder overstige det beløb, der er aftalt mellem kunden og Pleaz.

5. REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER

a) For Pleaz: Pleaz garanterer og erklærer, at: (i) det har fuld magt og myndighed til at indgå og opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale; og (ii) de inkluderede tjenester vil fungere væsentligt som beskrevet i denne aftale for den indledende periode og enhver forlængelsesperiode, forudsat at de anvendes i overensstemmelse med aftalen, herunder på de angivne domæner. Disse garantier og erklæringer er kun til fordel for kunden.

b) For kunden: Kunden garanterer og erklærer, at: (i) det har fuld magt og myndighed til at indgå og opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale; og (ii) det har fuld og lovlig ret eller autorisation til at vise, offentliggøre, overføre, overdrage eller formidle de oplysninger, der er angivet og tilgængelige på de hjemmesider, hvor de inkluderede tjenester vil blive administreret.

c) Ansvarsfraskrivelse: Bortset fra de udtrykkelige garantier og erklæringer, der er anført i aftalen eller disse vilkår, giver hver part ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger eller rådgivning fra hverken part vil skabe en garanti eller erklæring. Specifikt giver Pleaz ingen garantier eller erklæringer vedrørende brugen af de inkluderede tjenester med henblik på at sikre, at kunden overholder gældende love eller bestemmelser.

6. OPHÆVELSE AF TJENESTER

a) Ophævelse uden årsag. I løbet af den indledende periode eller en efterfølgende forlængelsesperiode (hvis relevant) kan enten part opsige denne aftale når som helst af bekvemmelighedsårsager ved at give skriftlig meddelelse til den anden part med en frist på 30 dage og mindst 90 dage før starten på en forlængelsesperiode.

b) Ophævelse med årsag. Uden at påvirke nogen anden ret eller retsmiddel, der er tilgængeligt for den pågældende part, kan enten part ophæve denne aftale med øjeblikkelig virkning i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden part. Væsentlig misligholdelse omfatter (i) enhver overtrædelse af betalingsbetingelserne, (ii) enhver væsentlig misligholdelse, som en part ikke har rettet inden for en periode på 21 kalenderdage efter modtagelsen af skriftlig meddelelse fra den anden part, (iii) en handling med grov forsømmelighed eller forsætlig misligholdelse fra en part; og (iv) insolvens, likvidation eller konkurs af en part.

7. FORTROLIGHED

Hver af parterne er enige om at

(a) opretholde fortrolighed om enhver ikke-offentlig information fra den anden part, uanset om den er skriftlig eller på anden måde, som er afsløret af den anden part i forbindelse med udførelsen af denne aftale ('Fortrolig Information');

(b) gøre sit bedste for at beskytte Fortrolig Information i overensstemmelse med samme grad af omhu, som det beskytter sin egen Fortrolig Information; og

(c) ikke videregive den anden parts Fortrolig Information til tredjepart, undtagen som svar på en gyldig ordre fra en domstol eller anden statslig myndighed eller som påkrævet ved lov.

Modtagende part vil straks underrette den afslørende part om enhver videregivelse af den anden parts Fortrolig Information.

8. OVERDRAGELSE

Denne aftale er bindende for parterne og vil kun være til fordel for parterne. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne aftale, må ingen af parterne overdrage, overføre, overføre eller belaste denne aftale eller nogen rettigheder, der er tildelt i den, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke (sådant samtykke skal ikke urimeligt nægtes).

9. LOV & TVISTLØSNING

Disse betingelser og enhver tvist i forbindelse med de inkluderede tjenester eller kundens brug heraf vil være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. I tilfælde af enhver sag eller retssag, der opstår ud af eller er relateret til denne aftale, vil de danske domstole have eksklusiv jurisdiktion.

10. FORHOLD TIL ANDRE DOKUMENTER

Dette dokument udgør en del af aftalen mellem parterne. Enhver anden standard eller standardvilkår og -betingelser, der er inkluderet i ethvert dokument, som den ene part har fremsendt til den anden (f.eks. klik-wrap-aftaler og købsordrer), skal ikke betragtes som aftalt og vil ikke være bindende for nogen af parterne. Enhver ændring eller modifikation af denne aftale skal være skriftlig og underskrevet, før den træder i kraft.

11. FORCE MAJEURE

Force majeure begivenhed betyder enhver omstændighed, der ikke er inden for en parts rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til:

(a) naturkatastrofer som hændelser, oversvømmelse, tørke, jordskælv eller andre naturkatastrofer;

(b) epidemi eller pandemi;

(c) terrorangreb, borgerkrig, civil uro eller optøjer, krig, trussel om eller forberedelse til krig, væbnet konflikt, pålæggelse af sanktioner, embargo eller afbrydelse af diplomatiske forbindelser;

(d) nuklear, kemisk eller biologisk forurening eller lydbølger;

(e) enhver lov eller handling truffet af en regering eller offentlig myndighed, herunder uden begrænsning pålæggelse af eksport- eller importrestriktioner, kvoter eller forbud eller manglende tildeling af nødvendig licens eller samtykke;

(f) sammenbrud af bygninger, brand, eksplosion eller ulykke;

(g) ethvert arbejds- eller fagligt tvist, strejker, industriaktioner eller lockouts (undtagen i hvert tilfælde af den part, der søger at påberåbe sig denne klausul, eller selskaber i samme koncern som den part);

(h) manglende præstation fra leverandører eller underleverandører (undtagen af selskaber i samme koncern som den part, der søger at påberåbe sig denne klausul); og

(i) afbrydelse eller svigt i forsyningsydelser.

Hvis en part forhindres, hindres eller forsinkes i at opfylde nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til denne aftale på grund af en Force Majeure-hændelse (Berørt Part), skal den Berørte Part ikke være i brud på denne aftale eller på anden måde være ansvarlig for en sådan svigt eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​sådanne forpligtelser. Tiden for opfyldelsen af ​​sådanne forpligtelser forlænges i overensstemmelse hermed.

Den Berørte Part skal:

(a) så snart det er rimeligt muligt efter starten af ​​Force Majeure-hændelsen, men senest syv dage efter starten, underrette den anden part skriftligt om Force Majeure-hændelsen, datoen for dens start, dens mulige varighed og virkningen af ​​Force Majeure-hændelsen på dets evne til at opfylde nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til aftalen; og

(b) gøre sit bedste for at begrænse virkningen af ​​Force Majeure-hændelsen på opfyldelsen af ​​dets forpligtelser.

Hvis Force Majeure-hændelsen forhindrer, hindrer eller forsinkes den Berørte Parts opfyldelse af dens forpligtelser i en kontinuerlig periode på mere end otte uger, kan den part, der ikke er påvirket af Force Majeure-hændelsen, opsige denne aftale ved at give fire ugers skriftlig meddelelse til den Berørte Part.